Samenwerking over de domeinen heen: Stap Nu & Radboudumc

02-11-2021

Samenwerking Radboudumc & Stap Nu

Persoonsgerichte zorg en kundige begeleiding voor mensen met kanker die willen re-integreren naar werk is cruciaal. Daar zijn Stap Nu en het Radboudumc het over eens. Ziekte raakt namelijk meerdere vlakken. Niet alleen gezondheid, maar ook werk, zingeving en inkomen. Het is niet slechts het één of het ander.

Ziekenhuiszorg in combinatie met re-integratiebegeleiding

Als de professionals die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van werkenden met kanker goed en frequent met elkaar afstemmen en samenwerken, draagt dit bij aan het herstelproces. Want dan kan er zoveel mogelijk maatwerk geboden worden. Het thema ‘werk’ in een vroeg stadium van het behandeltraject meenemen en zorgen dat het de juiste aandacht krijgt, helpt bij het op een goede manier weer terugkeren naar werk, kan de werkhervatting versnellen en kan bijdragen aan kostenreductie.  

Stap Nu en het Radboudumc maken de verbinding tussen het arbeidsdomein en zorg. Beide organisaties hebben een gedeelde visie; het bieden van persoonsgerichte zorg. Dat doen zij door de persoon centraal te stellen en samen te werken in een (zorg)netwerk om hem/haar heen. Zij bieden passende maatwerkondersteuning, afgestemd op de situatie van de werkende patiënten. Zodat zij zich zoveel mogelijk mens voelen, in plaats van patiënt of cliënt. En zodat zij zelf de regie op werk en inkomen hebben én houden. Tijdens en na de behandeling. Omdat wij weten dat dit belangrijk is voor de kwaliteit van leven en herstelbevorderend werkt.

Werk voor kwaliteit van leven

Voor veel mensen zijn werk en gezondheid belangrijke factoren die de kwaliteit van hun leven beïnvloeden. Werk biedt (behalve inkomsten) structuur, een sociaal netwerk, waardering, voldoening en zingeving en is daarmee een stabiliserende en stimulerende factor. Ziekte kan de kwaliteit en de balans van leven onder druk zetten. Werk kan dan juíst als anker dienen; want werk stelt mensen in staat om hun gezonde kant in te zetten.

Het Radboudumc en Stap Nu beschouwen (terugkeer naar en behoud van) werk al vanaf het beginstadium van de diagnose als behandeldoel en zien het als integraal onderdeel van de behandeling. Hierdoor kunnen we de persoon in kwestie - en daarnaast ook de behandelaren en de werkgever - gericht en adequaat adviseren bij vragen of problemen op het gebied van ziekte in combinatie met werk en daarmee de kans op duurzame terugkeer in werk vergroten.

Hoe ziet deze samenwerking er precies uit?

Stap Nu kan een beroep doen op de specialisten van het Radboudumc, in situaties waarbij specifiek de inzet van een bedrijfsarts consulent oncologie (de BACO; een bedrijfsarts met specialistische oncologische kennis) nodig of raadzaam is. Andersom kan het Radboudumc doorverwijzen naar Stap Nu, als zij merken dat iemand die zij behandelen (meer) gebaat is bij een bureau dat gespecialiseerd is in re-integratiebegeleiding op het gebied van kanker. Daarbij is een zo goed mogelijke relatie met de werkgever altijd onderdeel van het traject.

Onderscheidende samenwerking voor meer maatwerk

Het behandelteam van het Radboudumc, de bedrijfsarts en/of de BACO, de re-integratiecoach van Stap Nu en eventueel de werkgever overleggen met elkaar om te komen tot de beste oplossing voor de (gedeeltelijk) uitgevallen werknemer. In samenspraak bekijken zij wat er mogelijk is op gebied van het behoud van arbeidsvermogen, werk en inkomen. De wensen van de getroffen persoon staan hierbij centraal. Deze manier van samenwerken stelt alle partijen in staat om - vanuit de eigen expertise - gespecialiseerde, (oncologische) deskundigheid aan te bieden. Met het gezamenlijke doel om de kwaliteit van leven te vergroten, de balans weer te herstellenen en onnodig (lang) leed en verzuim te voorkomen. De coaches van Stap Nu en de BACO van het Radboudumc hebben een korte lijn met elkaar waardoor zij snel kunnen schakelen. Dat maakt deze samenwerking uniek.

Het belang hiervan

De cijfers liegen er niet om. Jaarlijks treft de ziekte kanker ongeveer 115.000 mensen, waarvan 45.000 werknemers (bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)). ‘Kanker en werk’ is een steeds vaker voorkomende combinatie. Ook vindt er door verbetering van behandelingen een  verschuiving plaats van een levensbedreigende naar een langdurig medisch stabiele situatie. Het grootste deel van de (ex)patiënten kan na de behandeling weer aan het werk. Of zelfs tijdens de behandeling (gedeeltelijk) aan het werk blijven.
Dit onderstreept het belang van multidisciplinaire samenwerkingen die erop zijn gericht om de kansen voor mensen met kanker te vergroten - zowel tijdens als na hun behandeling - om hun werk te behouden of werk te kunnen krijgen dat past bij hun ambitie en mogelijkheden. En niet alleen de werknemer is hierbij gebaat. Ook voor werkgevers is het belang groot.

Voorbeelden uit de praktijk

Verwijzing vanuit het Radboudumc naar Stap Nu

De verpleegkundige van het stamceltransplantatieteam van het Radboudumc verwees een patiënt vanwege stress en zorgen om werk door naar de klinisch arbeidsgeneeskundige. De angst- en stressklachten waren ontstaan nadat hij was gestart met een re-integratietraject in Spoor 2 (terugkeren in ander werk bij een andere werkgever). Zijn herstel stagneerde en hij ervaarde veel onbegrip van de werkgever over het langdurige herstel na zijn stamceltransplantatie. Zijn werkgever had op advies van de bedrijfsarts een Spoor 2 re-integratietraject opgestart.

Het re-integratiebureau wat hem bijstond bleek onvoldoende ervaring te hebben met begeleiding van cliënten die een stamceltransplantatie hebben gehad. Ze liepen daardoor te hard van stapel waardoor er druk bij de patiënt en ongeduld bij de werkgever ontstond.

De klinisch arbeidsgeneeskundige gaf de patiënt inzicht in het te verwachte beloop van zijn herstel, zijn belastbaarheid en sprak haar vermoeden uit dat hij bij een verkeerde partij terecht was gekomen voor zijn re-integratiebegeleiding. Samen met patiënt werd naar een goede coach gezocht bij Stap Nu, omdat zij wel ervaring hebben met deze specialistische re-integratiebegeleiding.

Door de nauwe samenwerking tussen de klinisch arbeidsgeneeskundige van het Radboudumc en de coach van Stap Nu werd er gezorgd voor een warme overdracht naar Stap Nu. Ook werd de werkgever erbij betrokken, zodat ook hij goed geïnformeerd was en een steunende en coachende rol kon gaan invullen.

Gelukkig was de werkgever bereid om te wisselen van re-integratiebureau. Daarmee is de patiënt nu in een passend traject gekomen, waarin alle lijnen kort zijn: met het behandelteam en de klinisch arbeidsgeneeskundige in het Radboudumc, de re-integratiecoach van Stap Nu, met de eigen bedrijfsarts en met de werkgever.

Voor de patiënt is het een verademing hoeveel ruimte, begrip en stabiliteit er ontstond, doordat al zijn (zorg)professionals nu samenwerken.

Verwijzing vanuit Stap Nu naar het Radboudumc

Een coach van Stap Nu verwees een werkneemster door naar de BACO van het Radboudumc. De dame in kwestie was na kanker aan het re-integreren en liep er tegenaan dat er volledig gefocust werd op re-integratie in Spoor 2 (ander werk bij een andere werkgever) en dat re-integreren in haar eigen functie niet meer in beeld was.

Aan de BACO werd voorgelegd of het mogelijk was om haar meer tijd te geven om te focussen op terugkeer in haar eigen functie (Spoor 1) en parallel daaraan ook activiteiten voor Spoor 2 te verrichten. Zij was op dat moment ruim 1 ½ jaar ziekgemeld. Dat de focus volledig op het 2e Spoor was gericht gaf haar stress, een opgejaagd gevoel en het kostte haar energie. En dat terwijl zij na een korte stagnatie in het herstel, net wat meer taken in haar eigen werk aan het oppakken was en dat juist weer vertrouwen gaf.

De BACO adviseerde onder andere om de re-integratie in haar eigen werk een kans te geven. Mede omdat dat perspectief en ook energie gaf en omdat het in haar geval de vraag was of re-integratie in het 2e Spoor daadwerkelijk succesvoller zou zijn.

Vervolgens heeft de coach van Stap Nu het advies van de BACO in een driegesprek besproken met de leidinggevende en de casemanager van de arbodienst. Inmiddels had de werkneemster haar belastbaarheid verder opgebouwd, had ze haar vakkennis weer helemaal op peil gebracht en de eindtoets met positief resultaat afgerond. Ze was enorm gedreven om haar eigen werk te kunnen behouden.

De bedrijfsarts heeft het advies van de BACO overgenomen en het einddoel werd gewijzigd naar terugkeer in eigen werk. Daarmee werd het opgejaagde gevoel bij de werkneemster weggenomen en namen de stressklachten en het energieverlies ook weer af.

Meer informatie

Over het Radboudumc; programma Arbeidsgerichte Zorg

Gezondheid en werk zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van leven voor veel mensen. Daarom heeft het Radboudumc klinisch-arbeidsgeneeskundig specialisten in de behandelteams. Zij bieden vanaf de diagnose integrale arbeidsgeneeskundige zorg op behoud van arbeidsvermogen, studie, werk en inkomen. Naast werk als behandeldoel wordt werk vanuit het programma ook ingezet als herstelbevorderende factor.

Zorgvoorarbeid@radboudumc.nl | https://www.radboudumc.nl/projecten/arbeidsgerichte-zorg

Over Stap Nu

Wij zijn expert op het gebied van succesvolle herstelbegeleiding, verzuimbegeleiding en re-integratie, met specialistische re-integratiebegeleiding bij kanker & chronische aandoeningen. We staan werknemer en werkgever vanaf de eerste diagnose bij met advies en coaching. Met inlevingsvermogen, ervaringsdeskundigheid en een persoonlijke aanpak begeleidt Stap Nu al ruim 16 jaar bij een duurzame terugkeer naar werk.

info@stap.nu | www.stap.nu | 073-6447884

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten