Privacyreglement Stap Nu Re-integratie & Counseling B.V.

Inleiding
Van alle personen die door Stap Nu of namens Stap Nu optredende derden worden begeleid, dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, en behouden van een functie in- of extern de organisatie, worden gegevens in een geautomatiseerd systeem en in een dossier opgenomen. De betrokkene wordt door een coach van Stap Nu begeleid. Stap Nu werkt conform de geldende wet- en regelgeving.

De AVG is ingesteld om de privacy te beschermen van de burger m.n. voor wat betreft de al dan niet geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens. Deze bescherming van privacy is gericht op:

 • het beschermen van de persoonlijke levenssfeer, van een ieder wiens persoonsgegevens zijn opgenomen in een geautomatiseerd systeem en in een persoonlijk dossier, tegen misbruik;
 • het voorkomen van dat verzamelde- en geregistreerde persoonsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan dat waarvoor ze zijn opgenomen;
 • het regelen van het inzage- en correctierecht en verwijderingsrecht.

Opname van gegevens die voortkomen uit het aangaan van de overeenkomst of voortvloeien uit het doel ervan, m.a.w. waarvan de cliënt logischerwijze kan aannemen dat deze gegevens geregistreerd staan, worden niet apart gemeld. Van opname van gegevens buiten deze categorie wordt de geregistreerde extra in kennis gesteld.

Naar aanleiding van de invoering van de AVG heeft Stap Nu een Privacyreglement opgesteld. Hier wordt een beschrijving opgenomen van de wijze waarop binnen Stap Nu wordt omgegaan met persoons- en andere vertrouwelijke gegevens. Deels omdat de wet hierom vraagt, deels omdat het wenselijk is dat de cliënten die worden begeleid door Stap Nu, op de hoogte zijn van de informatie die over hen aanwezig is.

Het reglement bestaat uit de volgende artikelen:

Artikel 1.1 Dossiers
Een opdrachtgever meldt een cliënt voor onze dienstverlening bij Stap Nu aan middels een opdrachtformulier, vergezeld van de noodzakelijke gegevens. Gedurende de tijd dat de cliënt door Stap Nu wordt begeleid wordt dit dossier aangevuld met o.a. rapporten, gespreks- en voortgangsverslagen en correspondentie betreffende de cliënt.

In het kader van de dienstverlening worden in het persoonlijk dossier ook de gegevens bewaard die betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid, oorzaken daarvan en alle formulieren die tijdens de begeleiding ingevuld dienen te worden, om een spoedig en een succesvolle terugkeer binnen de organisatie of arbeidsmarkt mogelijk te maken en bij ziekte uitvoering te kunnen geven aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Artikel 1.2 Het geautomatiseerde registratiesysteem
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd registratiesysteem ten behoeve van facturering en management- of directie-informatie. Dit systeem is op meerdere wijzen toegankelijk voor het opvragen van gegevens over personen, doch bevat alleen die gegevens die geregistreerde zelf (laten) verstrekken en strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast is het mogelijk, op basis van een of meerdere selectiecriteria, overzichten ten behoeve van het management te maken over bepaalde onderwerpen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar individuen. Ze dienen ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.

Artikel 2 Persoonsregistratie
In het kader van AVG is een persoonsregistratie een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt aangevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.

Persoonsgegevens worden in de wet omschreven als: elk gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

Artikel 2.1 Hoofdlijnen van het beheer van de registratie

Stap Nu is houder van de persoonsregistratie. De directeur treedt op namens Stap Nu en zijn tevens beheerder van het geautomatiseerde registratiesysteem. Stap Nu beschikt over de wettelijke documenten zoals dataregisters zoals die door de AVG worden verlangd.

 • Stap Nu is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen in geval van calamiteiten en datalekken.
 • Indien een geregistreerde van mening is dat niet overeenkomstig dit reglement is gehandeld kan bezwaar worden gemaakt bij de houder.
 • Vaststelling van het reglement geschiedt door de houder.
 • In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de houder.
 • De beheerder dient de volgende punten te regelen:Het vaststellen van:
  • de eisen waaraan de programma’s en procedures van het registratiesysteem moeten voldoen en het voor productie vrijgeven van deze programma’s en procedures;
  • de wijze van opslag van de in het registratiesysteem opgenomen gegevens;
  • welke gegevens, overzichten en analyses, worden opgesteld als management informatie; de definities en coderingen van de in het voorgaande punt genoemde gegevens.
 • Controle op het juiste gebruik van de gegevens.
 • Controle op het naleven van beveiligingsregels.
 • Overige handelingen leidende tot het goed functioneren van het registratiesysteem.
 • Eigen personeel van Stap Nu en bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, worden door de houder verplicht tot geheimhouding van gegevens en deze niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie, dan wel werkzaamheden.
 • De houder ziet erop toe dat alle in de dossiers en geautomatiseerde systemen opgenomen gegevens over individuele personen vertrouwelijk worden behandeld en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. (Uitgezonderd derden die door de houder bij de uitvoering van de werkzaamheden worden ingeschakeld, zoals genoemd in artikel 2.6.3). 

Artikel 2.2 Doel van registreren van persoonsgegevens
De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen.

Het registreren van de persoonsgegevens heeft tot doel: het verzamelen, vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van intensieve begeleiding bij het vinden en behouden van een betaalde baan. Daarnaast heeft het registeren van de persoonsgegevens het doel:

 • zorgen voor terugkeer naar eigen werkplek al dan niet in aangepaste vorm;
 • begeleiden naar passende werkzaamheden anders dan eigen werkzaamheden binnen de organisatie waar werknemer werkzaam voor is;
 • administratieve afhandeling en voor het uitvoeren van de overeenkomst die Stap Nu heeft;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • om te kunnen communiceren bij opmerkingen of feedback en te kunnen communiceren met betrokkene;
 • om (gevraagde) informatie toe te kunnen sturen, bijvoorbeeld offertes;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die Stap Nu nodig heeft voor belastingaangifte.

Daarbij kan Stap Nu de informatie die verkregen is combineren met de informatie die uit andere bronnen is verkregen, bijvoorbeeld via de website(s). Hierdoor kan Stap Nu de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren.

Artikel 2.3 Personen over wie gegevens worden geregistreerd

In het dossier en het geautomatiseerde registratiesysteem zijn gegevens opgenomen over personen die, vanwege in de persoon gelegen factoren of als gevolg van sociaal maatschappelijke factoren, door een medewerker wordt begeleid. Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Als personen overtuigd zijn dat Stap Nu zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Stap Nu op via onderstaande contactgegevens (artikel 2.11). Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Artikel 2.4 Soorten gegevens die in het dossier en het registratiesysteem zijn opgenomen en de wijze waarop ze zijn verkregen (Zie artikel 3)

De gegevens zijn afkomstig van geregistreerde zelf of worden met instemming van geregistreerde namens hem verstrekt. Daarnaast maken medewerkers van Stap Nu, op basis van hun deskundigheid, verslagen van hun beoordeling van de gang van zaken. De gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen hierover in de AVG is opgenomen.

Artikel 2.5 Bewaartermijn van opgenomen gegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de cliënt te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van het doel waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Dit betekent dat alle gegevens uiterlijk twee jaar na beëindiging van de dienstverlening van Stap Nu worden verwijderd en/of vernietigd. Tenzij opdrachtgevers of instanties waaraan Stap Nu diensten verleend of verantwoording aflegt andere condities hebben bepaald. Doch alleen als deze binnen de bepalingen van de AVG valt. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht worden, bewaard zolang dat is toegestaan. Medische gegevens die Stap Nu als re-integratiebedrijf bewaart geldt momenteel een bewaarplicht van 20 jaar.

Artikel 2.6 Categorieën van personen of instanties waaraan gegevens worden verstrekt

2.6.1 Persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt zover:

 • geregistreerde zijn ondubbelzinnige toestemming hiertoe heeft verleend of;
 • dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid, het welzijn en de welbevinding van geregistreerde of;
 • het geschiedt op gerechtelijk bevel of;
 • het wordt vereist ingevolge van een wettelijk voorschrift/wettelijke verplichting of;

2.6.2 Inzage in het dossier wordt slechts aan derden verstrekt zover:

 • geregistreerde zijn ondubbelzinnige toestemming hiertoe heeft verleend of;
 • dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid, het welzijn en de welbevinding van geregistreerde of;
 • het geschiedt op gerechtelijk bevel of;
 • het wordt vereist ingevolge van een wettelijk voorschrift/wettelijke verplichting of; 

2.6.3. Houder verplicht de door haar ingeschakelde derden tot geheimhouding van de door haar verstrekte persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat deze uitsluitend worden gebruikt bij de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden en overeenkomstig het doel van de registratie.

2.6.4 Voortvloeiend uit het doel van de registratie zijn o.a. als derden aan te merken:

 • opdrachtgevers: individuele ondernemingen met wie Stap Nu overeenkomst heeft afgesloten.
 • (ex)werkgever, of diens verzekeraar, van geregistreerde.

Stap Nu zal slechts gegevens doorgeven aan opdrachtgevers, (ex)werkgevers, verzekeraars en UWV, waarbij de betrokkene zelf toestemming voor heeft verleend. Daarnaast zullen er nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel, worden verstrekt.

2.6.5 Aan derden mogen, enkel met medeweten van de cliënt, in beginsel uit de persoonsregistratie, en in overeenstemming met haar doelstelling, bestanden van persoonsgegevens, mits alleen bestaande uit naam, adres, woonplaats, postcode en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, worden verstrekt.

2.6.6. Gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Artikel 2.7 Toegang tot de dossiers en het registratiesysteem
Behalve de medewerkers en ingeschakelde derde(n) van Stap Nu is niemand toegestaan zelf dossiers uit het systeem te halen. Onder ingeschakelde derden verstaat Stap Nu: alle ingehuurde en niet tot Stap Nu behorende personen, die voor korte of lange tijd werkzaamheden verricht in opdracht van Stap Nu. Uitsluitend met instemming van de beheerder en de geregistreerde kunnen leidinggevenden op de werkplek van de werknemer, en/of de contactpersoon van de coach bij het bedrijf, inzage krijgen in relevante informatie uit het lopende dossier. Aan derden wordt geen telefonische informatie verstrekt over werknemers en cliënten.

Het geautomatiseerde registratiesysteem is alleen voor eigen personeel van Stap Nu toegankelijk middels door de beheerder vast te stellen autorisaties. Daarnaast hebben de eventuele leveranciers van soft- en hardware ten behoeve van onderhoud toegang tot de gegevens. Zij zijn contractueel verplicht tot geheimhouding.

Artikel 2.8 Koppeling van systemen

Er vindt geen koppeling plaats met andere persoonsregistraties.

Artikel 2.9 Wijze waarop de geregistreerde of diens wettelijke vertegenwoordiger kennis kan nemen en verbetering kan bewerkstelligen van de over haar/hem opgenomen gegevens

Op grond van de huidige wetgeving kunnen de volgende recht uitgeoefend worden. Dit kan een geregistreerde doen door contact op te nemen met Stap Nu. De contactgegevens zijn opgenomen onder artikel 2.11. De geregistreerde heeft het recht om:

 • de houder te verzoeken om inzage in de verzamelde en geregistreerde persoonsgegevens, een overzicht van de geregistreerde gegevens en inlichtingen omtrent de herkomst ervan en de eventuele verstrekking aan derden;
 • de houder te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, corrigeren, aan te vullen. Als de gegevens fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt, zal Stap Nu deze aanpassen als daarom wordt verzocht.
 • de gegevens te laten verwijderen. Dit heet recht op vergetelheid. Hiervan zal sprake zijn als: Stap nu gegevens heeft die niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld of verwerkt zijn of als de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens worden ingetrokken of als bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van gegevens, waarbij het bezwaar zwaarder weegt dan het belang van Stap Nu om de gegevens te verwerken of als bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens, waarbij bewaar zich richt tegen direct marketing of er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van gegevens of Stap Nu wettelijk verplicht is om gegevens na een bepaalde tijd te wissen of de gegevens verwerkt zijn van een persoon die jonger is dan 16 jaar en deze verzameld zijn via de website van Stap Nu.
 • de verwerking van gegevens te beperken. Als aan Stap Nu wordt aangegeven dat er onjuiste gegevens gebruikt worden, dan zal Stap Nu deze gegevens niet gebruiken zolang Stap Nu niet gecontroleerd heeft of deze gegevens wel kloppen. Ook zal Stap Nu de verwerking van gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar aan Stap Nu is verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als deze gegevens later wel opgevraagd kunnen worden door desbetreffende persoon van wie de gegevens zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens die Stap Nu heeft verzameld te ontvangen. Dit heet recht op dataportabiliteit. Stap Nu zal deze gegevens toesturen als daarom wordt gevraagd;
 • bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege een specifieke situatie. Dit recht heet recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Uiteraard kan er ook bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking als Stap Nu persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht er bezwaar worden gemaakt tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Stap Nu, dan acht Stap Nu het van belang te vermelden dat het zonder de persoonsgegevens niet mogelijk is om de diensten van Stap Nu aan te bieden. 

Artikel 2.10 Wijze waarop de geregistreerde of diens wettelijke vertegenwoordiger bezwaar kan maken tegen een besluit van de houder inzake een verzoek tot correctie
Indien de houder niet aan een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wenst te voldoen dan zal hij binnen de genoemde termijn de geregistreerde hierover met redenen omkleed informeren. Als een geregistreerde tegen het genomen besluit bezwaar maakt, kan hij zich binnen acht weken na ontvangst van het antwoord van de houder wenden tot de Arrondissementsrechtbank met het schriftelijk verzoek de houder te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.

Artikel 2.11 Contact
Wilt u deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Stap Nu B.V.
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort
info@stap.nu

Artikel 3 Opsomming van gegevens die worden verzameld
In de artikelen 3.1, 3.2, 3.3 treft u aan de gegevens die verzameld worden ten behoeve van een optimale intensieve begeleiding.

Artikel 3.1 Inhoud van een dossier

 • Aanmeldingsgegevens en aanmeldingsformulier opdrachtgever
 • Relevante correspondentie
 • Voortgangs- en gespreksverslagen
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Functionele Mogelijkhedenlijst
 • Resultaten, metingen, rapportages van ingezette interventies
 • (Para) Medische gegevens (aard van de handicap/beperking en begeleidingsbehoefte)
 • Burgerservicenummer;
 • Curriculum Vitae (CV).

Artikel 3.2 Informatie Systeem

 • Personalia: voornaam en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • Postcode, straatnaam, huisnummer en telefoonnummers
 • Werkgevergegevens: bedrijfsnaam, adresgegevens en eventueel voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon. 

Artikel 3.3 Databasegegevens

 • Personalia: voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht
 • Postcode, straatnaam, huisnummer en telefoonnummers
 • Inkomensgegevens
 • School- en arbeidsverleden
 • Werkgeversgegevens 

Artikel 4 Looptijd, overdracht en overgang van verwerking
Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerking.

In geval van overdracht of overgang van de verwerking naar een andere verantwoordelijke, dienen de betrokkenen van dit feit in kennis te worden gesteld. De verantwoordelijke dient ervoor zorg te dragen dat voornoemde andere verantwoordelijke aan de inhoud van dit privacyreglement is gehouden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018 en is aangepast volgens de huidige richtlijnen en wetgeving (GDPR/AVG).

Artikel 6 Wat kan een betrokkene doen als hij/zij een klacht heeft?
Als de betrokkene niet (meer) tevreden is over de manier waarop Stap Nu met persoonsgegevens omgaat, dan dient de betrokkene eerst contact op te nemen met Stap Nu. Als Stap Nusamen met de betrokkene niet tot een oplossing komt, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 7 Aanpassen privacy statement
Stap Nu behoudt het recht voor om deze privacy statement aan te passen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten